Op deze pagina tref je de nodige informatie aan om het Keurmerk KinderVakanties aan te vragen.

Als organisatie kan je kiezen om (eerst) te gaan voor de aspirant-aanvraag of direct voor het volwaardige Keurmerk KinderVakanties.

Keuringsprocedure
Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk KinderVakanties, dient een organisatie aangesloten te zijn als lid bij branchevereniging LOS. Vervolgens kan de organisatie zich aanmelden voor het Keurmerk via het een aanvraagformulier. De organisatie kan daarbij kiezen voor:

1) Een aspirant aanvraag, waarbij de organisatie in 2 jaar wordt geholpen het Keurmerk KinderVakanties te verkrijgen. Sommige organisaties hebben iets meer (voorbereidings-)tijd nodig om aan alle eisen van het volwaardige Keurmerk te voldoen. Via de aspirant aanvraag vindt deze procedure niet in 1, maar 2 jaar plaats. Het eerste jaar betaalt een organisaties geen keuringskosten, enkel een bijdrage in de licentievergoeding (€50 – € 125,- per jaar). Aanmelden als aspirant? Download hier het Aanvraagformulier voor aspirant Keurmerkmerkhouder KinderVakanties

2) Het aanvragen van het (volwaardige) Keurmerk KinderVakanties, kan via het Aanvraagformulier Keurmerk KinderVakanties. Met dit formulier wordt direct, in samenwerking met jullie organisaties, het keuringsproces in gang gezet en is het streven om binnen 1 jaar het Keurmerk te verkrijgen.

Na het retourneren van deze formulieren wordt de (aspirant) aanvraag in behandeling genomen en zal de keurende instantie contact opnemen voor het maken van vervolgafspraken. Onderdeel van het keuringsproces is het aanleveren van diverse documenten.

De keuringen worden uitgevoerd in een vakantiekamp “in werking”. Daarom wordt het volgende tijdschema aangehouden:

– aanvraag indienen: uiterlijk 1 mei
– keuringen uitvoeren: juni t/m augustus
– rapportage aan het Steunpunt KinderVakanties en de gekeurde organisatie: uiterlijk 1 november
– beslissing over keurmerkverlening – uiterlijk 1 november

Keuringen
In het jaar dat het keurmerk wordt aangevraagd, vindt een audit op locatie plaats, inclusief uitgebreide documenten controle.

Tijdens de daaropvolgende jaren geldt (repeterende cyclus):

Jaar 1: administratieve controle: documenten, jaarplan, evaluatie vorig seizoen en mogelijke kanttekeningen CIIO*.

Jaar 2: administratieve controle: documenten, jaarplan, evaluatie vorig seizoen en mogelijke kanttekeningen CIIO*.

Jaar 3: audit op locatie, inclusief uitgebreide documenten controle.

* Het CIIO behoudt zich het recht voor om een tussentijdse audit op locatie uit te voeren indien de kanttekeningen of afwijkingen daarom vragen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Kosten
De kosten van het keurmerk bestaan uit een vast jaarbedrag. In het jaar dat het keurmerk wordt aangevraagd, worden eenmalige (extra) kosten in rekening gebracht voor de startkeuring (op locatie). Mocht uit het rapport van de keurmeester blijken dat er kanttekeningen zijn voor het komende jaar waarbij het noodzakelijk is de locatie te bezoeken, dan kan de keurmeester hiervoor kosten in rekening brengen.

De jaarlijkse kosten bedragen**:

Aantal deelnemers per jaar                   Kosten per jaar               Licentiekosten per jaar:

0 – 500                                                  €    335,00                          € 50,00
501 – 1000                                            €    500,00                          € 75,00
1000 – 2000                                          €    670,00                          € 100,00
<2000                                                     € 1.000,00                         € 125,00

De (extra) kosten voor de startkeuring of herkeuring o.b.v. kanttekeningen in het keuringsrapport, bedragen € 250,00**.

Samenvattend: In het (eerste) jaar van de aanvraag bestaan de kosten van het Keurmerk uit de jaarlijkse kosten, te verhogen met de kosten van de startkeuring. De jaren daarna, enkel de jaarlijkse kosten, behoudens herkeuringen o.b.v. kanttekeningen in het keuringsrapport.

** genoemde bedragen zijn inclusief reiskosten auditors, exclusief BTW en gelden voor het jaar 2016.
Wij behoudens ons het recht voor deze kosten jaarlijks te wijzigen.

Keurende instantie
Het Steunpunt KinderVakanties zal een aanvraag doorzetten naar een onafhankelijke keurmeester van CIIO. Deze draagt de verantwoordelijkheid van de uit te voeren werkzaamheden en draagt zorg voor coördinatie, uitvoering en de facturatie.

Licentiekosten
Los van de (jaarlijkse) keuringskosten, dient een organisatie die aan de criteria van het Keurmerk KinderVakanties voldoet, aan het Steunpunt KinderVakanties licentiekosten te voldoen voor het mogen voren en uitdragen van het keurmerk. De kosten hiervan per jaar voor 2018:

€   50,00 voor organisaties tot 500 deelnemers
€   75,00 tot 1000 deelnemers
€ 100,00 tot 2000 deelnemers
€ 125,00 voor grotere organisaties.

Deze bijdrage wordt geheel gebruikt om de houders van het Keurmerk via diverse media/kanalen te promoten.

Meer informatie?
Een algemene folder over het Keurmerk KinderVakanties is hier te downloaden:
Folder Keurmerk KinderVakantie