Onze verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit privacybeleid

Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de zogeheten “verantwoordelijke” in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website, het sluiten van een overeenkomst en/of het aansluiten als participant bij het Steunpunt, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij gebruiken en verwerken onder meer namen, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens van u en/of uw onderneming. We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen. Wij verwerken geen bijzondere gegevens; mochten wij deze toch ontvangen, dan zullen wij deze direct verwijderen.

Deze persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken om u informatieve of commerciële berichten te sturen die verbandhouden met onze activiteiten. Bezoekt u onze website, dan kunnen wij mogelijk via cookies uw surfgedrag monitoren. Meer informatie hierover, treft u aan onder het volgende kopje.

Wat doen we met uw gegevens?

Uitvoeren overeenkomst

Wij verwerken deze gegevens om onze diensten zo optimaal mogelijk aan te (kunnen) bieden. We verstrekken deze gegevens ook aan anderen, wanneer dat strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Ook is het mogelijk dat wij gegevens delen met derden, enkel met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt. Wij eisen van deze personen/organisaties, dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en enkel gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar stellen.

Maakt u gebruik van de Gids KinderVakanties, dan stemt u er (tevens) mee in dat de door u ingevoerde en door u te verwerken/beheren (persoons)gegevens via www.gidskindervakanties.nl getoond worden en beschikbaar voor inzage.

Nieuwsbrieven

Wij houden onze (ex)participanten, maar ook relaties en overige geinteresseerden die daar toestemming voor hebben gegeven, graag op de hoogte en kunnen de persoonsgegevens ook gebruiken voor het versturen van (elektronisch) nieuwsbrieven.

Cookies

Onze website kan gebruikmaken van (externe) cookies. U zult (dan) gevraagd worden of u deze wenst te accepteren of kan uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch accepteert of weigert. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer kunnen worden geplaatst om ons of derden te helpen te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen servers of die van een derde partij, zoals Google.

Beveiliging persoonsgegevens

Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan geheimhouding(sverklaringen).

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situaties verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk uitgangspunt de wettelijke bewaar- en/of verjaringstermijnen.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij ons.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Stichting Steunpunt KinderVakanties
Betreft: Privacyrechten
Bemuurde Weerd OZ 12
3514 AN Utrecht

Info@steunpuntkindervakanties.nl